Regulamin

 

 

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje warunki zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego www.mydlamanufaktura.pl [2] umów sprzedaży i określa zasady wykonywania tych umów.

1.2. Sklep internetowy („sklep”) prowadzony jest za pomocą domeny www.mydlamanufaktura.pl [2]. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów dostępnych na stronach sklepu internetowego.

1.3. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy, Usługodawcą oraz Sprzedawcą produktów w nim umieszczonych jest MANUFAKTURA Kryspin Plebański z siedzibą w Łochowie, ul. Jesienna 6 wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON 368913304, NIP: 554-29-58-423.

1.4. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu należy wysyłać na adres e-mail  biuro@mydlamanufaktura.pl natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres: MANUFAKTURA Kryspin Plebański ul. Jesienna 6, 86-065 Łochowo.

1.5. Klientem Sklepu może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.6. W celu skutecznego złożenia zamówienia w sklepie koniecznym jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

1.7. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez klienta sposobu płatności i dostawy.

1.8. Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w Sklepie są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest MANUFAKTURA Kryspin Plebański z siedzibą w Łochowie, ul. Jesienna 6 wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON 368913304, NIP: 554-29-58-423.

 

§2 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

2.1. Klient składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie sklepu internetowego.

2.2. Po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „dodano do koszyka” , po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „Kupuję i płacę”. W celu złożenia zamówienia Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur oraz danych do wysyłki. Następnie Użytkownik proszony jest o wybór sposobu dostawy i metody płatności. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia wyświetlane jest podsumowanie danych o zamówieniu.

2.3. W trakcie składania zamówień o których mowa w pkt 2.1. niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

2.4. Po otrzymaniu przez system Sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzająca otrzymanie zamówienia.

2.5. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza przyjęcie zamówienia osobną wiadomością mailową zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”.

2.5.1. Oferta złożona przez klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin przestaje przestaję go wiązać.

2.5.2. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość o której mowa w pkt. 2.5 niniejszego regulaminu).

2.6 Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową.

2.7. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta e-sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.8. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu (§2.5 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a MANUFAKTURA Kryspin Plebański.

2.9. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji dokonanym zgodnie z § 2.5 Regulaminu.

2.10. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

 

§3 PŁATNOŚĆ, DOSTAWA, ODBIÓR

3.1 Płatność

3.1.1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.

3.1.2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w Sklepie jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.

3.1.3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:

a) gotówkowej – płatności za pobraniem (opcja dostępna jedynie dla zamówień mających miejsce dostawy w Polsce)

3.1.4. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku sklepu internetowego prowadzonego w systemie agenta rozliczeniowego.

3.1.5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.2. Wysyłka towarów

3.2.1. Zamówienia złożone przez klientów Sklepu kompletowane są przez obsługę sklepu w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia.

3.2.2. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych.

3.2.3. Manufaktura Kryspin Plebański powierza dostarczenie towarów podmiotowi trzeciemu prowadzącemu w tym zakresie działalność gospodarczą.

3.2.4. Opłaty za dostawę:

– przesyłka kurierska Pocztex24 za pobraniem – 18 zł

– odbiór osobisty – 0 zł po uzgodnieniu telefonicznym bądź e-mailowym.

3.2.5. Klient, którego zamówienie w Sklepie przekroczy wartość 150 zł uprawniony jest do darmowej dostawy.

3.2.6. W przypadku gdy klient, który był uprawniony do darmowej dostawy, dokona zwrotu części zamówienia, utraci prawo do powyższego upustu z tytułu dostawy a jego koszt zostanie potrącony z ewentualnego zwrotu.

3.2.7. Prawo do darmowej dostawy dotyczy przesyłek na terenie Polski.

3.3. Odbiór towarów

3.3.1. Sprzedawca informuje, że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.

3.3.2. W przypadku, kiedy przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.

3.3.3. Sprzedawca informuje, że jeżeli po wydaniu przesyłki uprawniona do odbioru osoba zauważy ubytek lub uszkodzenie niedające się z zauważyć z zewnątrz, to przysługuje jej prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

 

3.4. Kody promocyjne

3.4.1. Sprzedawca okresowo udostępnia klientom Sklepu możliwość skorzystania z kodów promocyjnych, uprawniających do zakupu produktów oferowanych przez Sklep w cenach niższych niż podane.

3.4.2. Informacje o kodach promocyjnych będą udostępniane na stronie Sklepu bądź za pośrednictwem innych mediów społecznościowych.

3.4.3. Każdy kod promocyjny podlega odmiennym warunkom użytkowania, określonym każdorazowo w informacji dotyczącej właściwego kodu.

3.4.4. Kody promocyjne nie łączą się z innymi promocjami, zniżkami i ofertami specjalnymi.

3.4.5. Aby móc skorzystać z kodu promocyjnego, należy wpisać go podczas składania zamówienia. Prawidłowe wpisanie kodu polega na jego przepisaniu w odpowiednie miejsce.

3.4.6. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.

 

§4 DANE OSOBOWE

4.1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez

Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym.

4.2. Administratorem danych osobowych jest MANUFAKTURA Kryspin Plebański z siedzibą w Łochowie, ul. Jesienna 6 wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON 368913304, NIP: 554-29-58-423.

4.3. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zamawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.

4.4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.

4.5. Zamawiający, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich

weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym administratora danych mailowo na adres biuro@mydlamanufaktura.pl

 

§5 REKLAMACJE

5.1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

5.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

5.1.2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: MANUFAKTURA Kryspin Plebański ul. Jesienna 6, 86-065 Łochowo.

5.1.3. Reklamacje składa się pisemnie przy użyciu formularza z przekazywanego wraz z zakupionym towarem kupującemu. W celu rozpatrzenia reklamacji należy przesłać wraz z reklamacją wypełniony oraz podpisany formularz uzupełniony o uzasadnienie reklamacji.

5.1.3.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

5.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

5.1.4 Reklamowany produkt powinien zostać odesłany w opakowaniu, chroniącym zwracany towar.

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na formularzu zwrotu w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wymagane jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie należy wysłać mailowo na adres: biuro@mydlamanufaktura.pl, oraz dołączyć oryginalny formularz wraz z dokumentem zakupu do paczki zwrotnej i odesłać niezwłocznie na adres podany poniżej w pkt 6.3

6.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, liczy się od dnia doręczenia Produktu.

6.3. W razie odstąpienia od umowy – Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie 6.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni, na adres: MANUFAKTURA Kryspin Plebański ul. Jesienna 6, 86-065 Łochowo.

6.4. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem i oceny jego stanu. Zwrot jest rozpatrzony przez sprzedawcę w regulaminowym terminie 14 dni, od momentu odebrania paczki zwrotnej.

6.5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

6.6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.8. Zwrot powinien zostać odesłany w oryginalnym, lub innym opakowaniu, chroniącym zwracany towar przed wygnieceniem, tym samym obniżeniem jego wartości.

 

§7 INFORMACJE DODATKOWE

7.1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się aby urządzenia za pomocą którego klient korzysta ze Sklepu [2] spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

7.1.1. Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

7.1.2. Przeglądarka internetowa: Safari, Mozilla Firefox 8.0, Internet Explorer 10.0 , Chrome 32.0 bądź wersje wyższe.

7.1.3. Aktywne wtyczki – JAVA, FLASH 7.1.4. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit 7.1.5. Posiadanie przez użytkownika konta e-mail.

7.2. Informacja dla klienta Sklepu Manufaktura w jaki sposób może sprawdzić czy złożone zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować:

7.2.1. Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”, Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). W przypadku, niezgodności należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego [2] i kolejnych jego podstronach.

7.2.2. Zgodnie z niniejszym regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu (wiadomość email zatytułowana „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”). W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany zamówienia. Prawo to przysługuje do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia tj. do wysłania przez sprzedawcę wiadomości pt. „Potwierdzenie zamówienia”. W tym celu zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@ z żądaniem zmiany. Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

7.4. Zmiany w regulaminie:

7.4.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

7.4.2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

7.4.3.Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.

7.5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

7.6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika

Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Przewiń do góry